Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Συντονιστική Επιτροπή

Συντονιστική Επιτροπή

Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ

Η Συντονιστική Επιτροπή απαρτίζεται από τον Διευθυντή του ΠΜΣ και τα μέλη της. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή. Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής δύνανται να είναι έως τέσσερα (4) και επιλέγονται μεταξύ των καθηγητών του Τμήματος τα οποία προσφέρουν εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο στο ΠΜΣ. Ένα εκ των μελών της Συντονιστικής Επιτροπής δύναται να ορίζεται ως Αναπληρωτής Διευθυντής του ΠΜΣ. Η θητεία των μελών της Συντονιστικής Επιτροπής είναι τριετής και δύναται να ανανεώνεται. Αρμοδιότητες της Συντονιστικής Επιτροπής είναι:

 • Η εισήγηση προς την ΓΣΕΣ επί κάθε θέματος το οποίο εμπίπτει στις αρμοδιότητες της τελευταίας.
 • Η οργάνωση, η εποπτεία και η παρακολούθηση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του ΠΜΣ, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας αξιολόγησης.
 • Η οργάνωση, η εποπτεία και η παρακολούθηση του εκδοτικού έργου που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του ΠΜΣ, καθώς και των συνεδριακών δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο του ΠΜΣ, αυτόνομα ή σε συνεργασία με ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς και εκδοτικούς φορείς, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 • Η οργάνωση και η εποπτεία των υποστηρικτικών δομών του ΠΜΣ (γραμματεία, μονάδα τεκμηρίωσης και ακαδημαϊκών σχέσεων και εργαστήρια υπολογιστών).
 • Η κατάρτιση του ετήσιου αναλυτικού προϋπολογισμού του ΠΜΣ, η εκτέλεση του προϋπολογισμού αυτού και η υποβολή ετήσιου απολογισμού στη ΓΣΕΣ του Τμήματος.
 • Η κατάρτιση διετούς ακαδημαϊκού προγραμματισμού του ΠΜΣ, η παρακολούθηση της εκτέλεσής του, καθώς και η ανά διετία κατάρτιση απολογισμού πεπραγμένων (ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων) και η υποβολή αμφοτέρων προς έγκριση στη ΓΣΕΣ.
 • Η επιδίωξη και ανάπτυξη συνεργασιών με πρόσωπα ή φορείς της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας ή του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, στο πλαίσιο των σκοπών του ΠΜΣ.
 • Η διενέργεια των εισαγωγικών εξετάσεων, ο συντονισμός και η παρακολούθηση της διαδικασίας εισαγωγής φοιτητών στο ΠΜΣ, καθώς και η δημοσίευση των αποτελεσμάτων, έπειτα από την κύρωσή τους από την ΓΣΕΣ του Τμήματος.
 • Η λήψη αποφάσεων επί τρεχόντων και επειγόντων θεμάτων λειτουργίας του ΠΜΣ και η εκτέλεσή τους άνευ εγκρίσεως από τη ΓΣΕΣ, υπό την προϋπόθεση ότι για τα θέματα αυτά δεν υπάρχει ρητή αρμοδιότητα της ΓΣΕΣ ή ανωτέρου οργάνου του ΕΚΠΑ, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, του Οργανισμού του ΕΚΠΑ και του παρόντος ΕΚΛ, όταν δεν είναι δυνατή η προηγούμενη υποβολή σχετικής εισηγήσεως προς την ΓΣΕΣ.
 • H επίβλεψη επί θεμάτων δεοντολογίας των Σπουδαστών και των Διδασκόντων. Στην περίπτωση αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς από πλευράς Σπουδαστών, επιλαμβάνεται της διεξαγωγής των σχετικών διαδικασιών και λαμβάνει σε ad hoc συνεδρίασή της, οριστικές αποφάσεις σχετικά με τη θεραπεία τους. Σε θέματα δεοντολογίας Διδασκόντων η Συντονιστική Επιτροπή ακολουθεί την κείμενη νομοθεσία και εισηγείται σχετικά στα κατά τον νόμο προβλεπόμενα όργανα.
 • Ο ορισμός των Συντονιστών Κατεύθυνσης, κατά τα προβλεπόμενα στον παρόντα ΕΚΛ.