Το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Λατινοαμερικανικές και Ιβηρικές Σπουδές» (στην Αγγλική «Latin American and Iberian Studies» και στην Ισπανική «Estudios Latinoamericanos e Ibéricos»), σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.


Ισπανοαμερικανικές Σπουδές

Το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο «Ισπανοαμερικανικές Σπουδές», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 A ́/16-7-2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η μετάφραση του τίτλου του Π.Μ.Σ. στην Αγγλική αποδίδεται ως «Hispanic Studies» και στην Ισπανική ως «Estudios Hispánicos». Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας… ΦΕΚ 4334 τΒ' 30/12/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ