Αρχική σελίδα » Λατινοαμερικανικές και Ιβηρικές Σπουδές

Λατινοαμερικανικές και Ιβηρικές Σπουδές

Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Λατινοαμερικανικές και Ιβηρικές Σπουδές» (στην Αγγλική «Latin American and Iberian Studies» και στην Ισπανική «Estudios Latinoamericanos e Ibéricos»)

Άρθρο 1

Γενικές διατάξεις


Το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα οργανώσει και θα λειτουρ γήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Λατινοαμερικανικές και Ιβηρικές Σπουδές» (στην Αγγλική «Latin American and Iberian Studies» και στην Ισπανική «Estudios Latinoamericanos e Ibéricos»), σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 3434/17.08.2018