Αρχική σελίδα » Ισπανοαμερικανικές Σπουδές

Ισπανοαμερικανικές Σπουδές

Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Ισπανοαμερικανικές Σπουδές».

Άρθρο 1

Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο «Ισπανοαμερικανικές Σπουδές», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 A ́/16-7-2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η μετάφραση του τίτλου του Π.Μ.Σ. στην Αγγλική αποδίδεται ως «Hispanic Studies» και στην Ισπανική ως «Estudios Hispánicos». Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας… ΦΕΚ 4334 τΒ' 30/12/2016